Προσευχή "το Σύμβολο της Πίστεως" σε Ε.Ν.Γ.

Το Σύμβολο της Πίστεως είναι σύντομη ομολογία της πίστεώς μας μέσα στην οποία παρουσιάζονται περιληπτικά, με σαφήνεια και αυθεντικά τα βασικά δόγματα του χριστιανισμού.

Το «Πιστεύω» το λέμε κυρίως στο Μυστήριο του Βαπτίσματος αλλά και στις άλλες ακολουθίες.
Με αυτό αναγνωρίζονται οι βαπτισμένοι από τους αβάπτιστους.

Στα πρωτοχριστιανικα χρόνια υπήρχαν πολλά Σύμβολα: των Αποστόλων, του Αγίου Αθανασίου κ.λ.π.
Αυτό που έχουμε σήμερα λέγεται Σύμβολο της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης γιατί θεσπίστηκε στις Α΄ και Β΄ Οικουμενικές Συνόδους και είναι το μοναδικό που χρησιμοποιούν όλες οι χριστιανικές ορθόδοξες ομολογίες.
Αναφέρεται περιληπτικά σε αυτά που πρέπει να πιστεύει κάθε ορθόδοξος χριστιανός.

Το Σύμβουλο της Πίστεως σε Ε.Ν.Γ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ Μετάφραση – Ερμηνεία
1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
1. Πιστεύω σε ένα Θεό που είναι Πατέρας και Παντοκράτορας, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, όλα όσα βλέπουμε κι όσα είναι αόρατα σε μας.
2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.
2. (Πιστεύω) Και σε ένα Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον μονάκριβο Υιό του Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από όλους τους αιώνες. Είναι φως που προήλθε από φως, είναι Θεός αληθινός που γεννήθηκε και δεν δημιουργήθηκε, είναι από την ίδια ουσία με τον Πατέρα, και μέσω αυτού έγιναν τα πάντα.
3. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
3. Για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και πήρε τη δική μας σάρκα από το Άγιο Πνεύμα και την Παρθένο Μαρία, και έγινε άνθρωπος.
4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
4. Σταυρώθηκε για μας όταν ήταν ηγεμόνας ο Πόντιος Πιλάτος, και έπαθε, και τάφηκε.
5. Και αναστάντα τη τρίτη ήμερα κατά τας Γραφάς.
5. Την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του αναστήθηκε από τους νεκρούς σύμφωνα με τις Γραφές.
6. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
6. Και ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.
7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
7. Και θα έρθει πάλι με δόξα να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, και δεν θα υπάρξει τέλος στη βασιλεία Του.
8. Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λάλησαν δια των προφητών.
8. (Πιστεύω) Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, που προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, το οποίο μίλησε μέσω των προφητών.
9. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
9. (Πιστεύω και) Σε μία, άγια, καθολική και αποστολική Εκκλησία.
10. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
10. Ομολογώ ένα βάπτισμα με το οποίο επιτυγχάνεται άφεση αμαρτιών.
11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
11. Προσδοκώ την ανάσταση των νεκρών.
12. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
12. Και τη ζωή στη μέλλουσα αιωνιότητα. Αμήν.

Διάβασε περισσότερα…
Λεπτομέρειες για το Σύμβολο της Πίστεως…

Προσευχή "Πάτερ Ημών…" σε Ε.Ν.Γ.

  Η προσευχή αυτή ονομάζεται Κυριακή Προσευχή,
  επειδή μας την δίδαξε ο ίδιος
  ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Το «Πάτερ Ημών» σε Ε.Ν.Γ.
Πρωτότυπο Μετάφραση – Ερμηνεία
Πάτερ ημών
ο εν τοις Ουρανοίς.
Αγιασθήτω το Όνομα Σου
Ελθέτω η Βασιλεία Σου
Γενηθήτω το Θέλημα Σου
ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον
δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών
ως και ημείς αφίεμεν
τοις οφειλέταις ημών
Και μη εισενέγκης
ημάς εις πειρασμόν
αλλά ρύσαι ημάς
από του πονηρού.
Αμήν.
Πατέρας μας
που βρίσκεται στους Ουρανούς.
 Ας αγιασθεί το Όνομα Σου
Ας έρθει η Βασιλεία Σου
Ας γίνει το Θέλημα Σου
όπως στον ουρανό έτσι και στη γη.
Το ψωμί μας το καθημερινό,
δώσε μας σήμερα.
Και συγχώρησε τις αμαρτίες μας
όπως και εμείς συγχωρούμε
αυτούς που μας έφταιξαν
Και μη μας βάλεις
σε δοκιμασία
αλλά απομάκρυνέ μας
από το κακό.
Αληθινά, ας γίνει.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

  Πως πρέπει να προσευχόμαστε

  1. Να λέμε την προσευχή μας αργά και καθαρά. Όχι με βιασύνη, αλλα με αγάπη προς το Θεό. 
  2. Πριν προσευχηθούμε να έχουμε συγχωρήσει όλους όσους μας έχουν αδικήσει ή μας έχουν στενοχωρήσει στη ζωή μας. 
  3. Να μάθουμε να αγαπούμε την προσευχή μας με τρόπο ταπεινό. 
  4. Για να καρποφορήσει μια προσευχή χρειάζεται βαθειά ταπείνωση καρδιάς και μυστηριακή ζωή. 
  5. Η προσευχή αποδίδει περισσότερο όταν έχουμε εξομολογηθεί καθαρά και έχουμε κοινωνήσει το Πανάγιον Σώμα και Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 
  6. Να προσευχόμαστε χωρίς εικόνες στο νου μας, αλλά να προσέχουμε τα λόγια της προσευχής με κατάνυξη (=βαθεια συγκίνηση) και ευλάβεια (=σεβασμός στα Θεία). 
  7. Όσο περισσότερο προσευχηθούμε, τόσο περισσότερο αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού.